Eric Laenens, Notaris te Zoersel

 

Eric Laenens

Notaris te Zoersel

Naamloze vennootschap (NV)

De rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor hetgeen de vennootschap verricht en dragen beperkt bij in de verliezen van de vennootschap (niet boven het bedrag dat op hun aandelen wordt gestort). Een NV telt een raad van bestuur met minimum 3 leden.

 

Nalatenschap

Vermogen, goederen en schulden op het moment van overlijden.
 

 

Natrekking

Het recht van natrekking maakt de eigenaar van een onroerend of roerend goed automatisch eigenaar van wat dat goed voortbrengt of wat er natuurlijk of kunstmatig mee verbonden wordt. Bijv. de eigenaar van een stuk grond wordt automatisch eigenaar van de gebouwen of beplantingen die erop gebouwd of geplant zijn, zelfs door een derde.
De vruchten van roerende goederen en de gebouwen en beplantingen op onroerende goederen worden vermoed aan dezelfde eigenaar toe te behoren.
 

 

natuur

De natuur rondom ons bestaat uit vegetaties (zoals grasland, bos, heide, …) en kleine landschapselementen (grachten, poelen, bomenrijen, …). Het is best mogelijk dat natuurelementen beschermd zijn. Dan kan het bijvoorbeeld verboden zijn te snoeien, of moet je beschikken over een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen.      

 

natuurbeheerplan

Een natuurbeheerplan is een document dat maatregelen bevat die ervoor moeten zorgen dat een (natuur)terrein optimaal beheerd en gebruikt wordt. Het doel is om de natuurelementen te beschermen of deze zelfs verder te ontwikkelen. Er bestaan vier types van natuurbeheerplannen. Een natuurbeheerplan type 1 legt weinig verplichtingen op aan de eigenaar, terwijl een natuurbeheerplan type 4 de na te leven maatregelen voor natuurreservaten bevat.

 

natuurreservaat

Een natuurreservaat is een (natuur)terrein waarvoor een natuurbeheerplan type 4 is goedgekeurd. In een natuurreservaat gelden heel wat verbodsbepalingen. De eigenaar van het natuurreservaat moet bovendien aanvaarden dat iedereen het natuurreservaat mag betreden.  

 

Nietigheid (van de koop)

Bij een nietige koop, wordt de koop geannuleerd op een retroactieve manier. Dat betekent dat men doet alsof de koop nooit is gebeurd. Alle gevolgen in het verleden worden teniet gedaan. Een nietige koop kan bv. voorkomen indien niet aan de vormvereisten voor een koop werd voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een verkoop waarbij er is sprake is van bedrog of een verkoop aan een wilsonbekwame persoon (waarbij niet aan de formele vereisten werden voldaan).

 

Nieuwbouw

Om te weten of een woning “nieuw” is, moet je kijken naar de datum van de eerste ingebruikname of bewoning (zowel voor privégebruik als professionele doeleinden). Wanneer een woning uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op de eerst ingebruikname (of inbezitneming) wordt geleverd, is de woning nieuw.
Ook een “oud” gebouw kan onderworpen zijn aan btw. Indien verbouwingswerken de kenmerken of de structuur van het gebouw wezenlijk hebben gewijzigd, kan het gebouw als “nieuw” beschouwd worden en zal er btw worden geheven in plaats van registratiebelasting.

 

Notariële akte

Een notariële akte is een authentieke akte opgesteld door de notaris. Enkel notariële akten (en niet onderhandse verkoopsovereenkomsten) kunnen overgeschreven worden in het hypotheekkantoor. Deze overschrijving maakt de koop “tegenstelbaar”, het beschermt de koper tegen aanspraken van derden.

 

Notaris

De notaris is zowel een openbare ambtenaar die bevoegd is om authentieke akten te verlijden, te bewaren en er afschriften van te verstrekken, als een juridische raadgever. De notaris komt tussen in heel wat domeinen: huwelijken, echtscheidingen, de koop van een onroerend goed, een erfenis na overlijden,…  

De notaris wordt benoemd door de Koning.
De partijen kiezen vrij hun eigen notaris.